Kultur i Rogaland

Kultur og idrett

Kulturavdelingen består av to fagseksjoner – kulturarv og allmenn kultur. Fylkeskultursjef er Rune Thele

Kulturavdelingen forvalter 200 mill kr til ulike tiltak hvert år. Oppgavene innen kulturfeltet er definert gjennom lover, politiske vedtak og inngåtte avtaler med statlige myndigheter, kommuner og institusjoner. Omfanget til oppgavene avklares gjennom skjønn og innarbeidet praksis.

Regional kulturplan

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 beskriver situasjon, utviklingstrekk og strategier for kulturlivet i fylket, med vekt på fylkeskommunen sine arbeidsområder. Planen for Rogaland omfatter visuell kunst, scenekunst, musikk, det audiovisuelle feltet, litteratur, idrett, kulturarv og det frivillige organisasjonslivet.

Logo den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et statlig kunst- og kulturprogram for skolen forankret i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for framtida, finansiert av spillemidler.

Les mer >

Overordnete mål for kulturpolitikken i Rogaland fylkeskommune:

Les mer >
Kontaktperson