Helleristninger, Austre Åmøy

Ansvaret for vår felles kulturarv

Rogaland fylkeskommune skal bidra til å forvalte vår nasjonale og regionale kulturarv og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for egen historie og bakgrunn.

Arbeidet er bl.a. knyttet til forvaltning, forskning og formidling av ulike typer kulturminner. Dette skjer i samarbeid med kommuner, institusjoner, spesielt museer, og eierne av kulturminnene.

I forvaltningsarbeidet skilles det mellom nyere tids kulturminner (etterreformatoriske) og automatisk fredete kulturminner (førreformatoriske). Det formelle skillet her går ved innføringen av reformasjonen i Norge i 1536. Kulturminner som er eldre enn dette er dermed automatisk fredet.

Kontaktperson