Regionalutvikling

Regionalplanavdelingen har ansvar for utarbeiding av regionale areal- og transportplaner, temaplaner, og for kontakt og veiledning i forbindelse med kommunal planlegging. Avdelingen har i tillegg ansvar for vannforvaltning, friluftsliv, folkehelse, universell utforming og miljøsaker og er involvert i flere internasjonale prosjekter. Avdelingen ledes av regionalplansjef og har rundt 30 ansatte.

Gå til Plan Rogaland for planveiledning og en samlet oversikt over alle regionale planer og strategier i Rogaland.

Lenker
Kontaktperson